भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, March 14, 2013

९५४. न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिर: |

यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवा: स्थविरं विदु: ||

अर्थ

ज्याच्या डोक्यावरचे केस पांढरे झाले आहेत त्यामुळे तो म्हातारा असं नसत. [माणूस] जरी तरुण असला तरी [खूप] अभ्यास करत असेल, तर त्याला देव 'वृद्ध ' असे म्हणतात.[ नुसत वय वाढलं म्हणून म्हातारे सगळेच होतात पण ज्ञानवृद्ध होण्यासाठी वय वाढण्याची जरुरी नाही. तसं होण कौतुकास्पद आहे.]

No comments: