भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, August 13, 2013

१०७८. पिनाकफणिबालेन्दुभस्ममन्दाकिनीयुता |

पवर्गरचिता मूर्तिरपवर्गप्रदास्तु वः ||
 
अर्थ
 
पिनाक [त्रिशूळ] णी [सर्प] बालेन्दु [चंद्रकोर] स्म आणि  मंदाकिनी [गंगा] या "प " वर्गाने युक्त अशी [भगवान शंकराची] मूर्ति तुम्हाला अपवर्ग [मोक्ष] मिळवून देवो.

No comments: