भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, October 18, 2013

१११८. निपानमिव मण्डूकाः सरः पूर्णमिवाण्डजाः |

सोद्योगं नरमायान्ति विवशाः सर्वसम्पदः ||

अर्थ

ज्याप्रमाणे बेडूक तळ्याकडे आणि पक्षी  पूर्ण भरलेल्या जलाशयाकडे आपसूक येतात, [त्याचप्रमाणे] उद्यमशील माणसाकडे सर्व प्रकारच्या संपत्तीचा साठा त्याला वश होऊन जमतो.

No comments: