भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, January 2, 2015

१३७८. शूरोऽसि कृतविद्योऽसि दर्शनीयोऽसि पुत्रक |

यस्मिन्कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते || पंचतंत्र

अर्थ

[दत्तक कोल्हयाच्या पिलाला सिंहीण म्हणते]  तू पराक्रमी आहेस, शिकलेला आहेस, देखणा आहेस; पण बाळा ज्या घराण्यात तुझा जन्म झाला [त्यातले प्राणी] हत्तीला मारू [शकत] नाहीत.

No comments: