भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, January 27, 2015

१३८१. रहस्यभेदो याञ्चा च निष्ठूर्यं चलचित्तता |

क्रोधो निःसत्यता द्यूतमेतन्मित्रस्य दूषणम् ||

अर्थ

गौप्यस्फोट करणं; मागणे; ताठपणा; मनाची चंचलता; रागीटपणा; दारू पिणे आणि खोटं बोलणे ही मित्र वाईट असल्याची लक्षण आहेंत.

No comments: