भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, May 7, 2013

१००४. वाग्वादश्चार्थसम्बध: परोक्षे दारभाषणम् |

यदीच्छेद्विपुलां मैत्रीं त्रीणि तत्र न कारयेत् ||

अर्थ

जर एखाद्याची कायमची आणि उदंड मैत्री हवी असेल तर त्याच्या बाबतीत तीन गोष्टी टाळाव्या. शाब्दिक वादविवाद; पैशाची देवाणघेवाण, व त्याच्या अनुपस्थितीत एकांतात त्याच्या पत्नीशी संभाषण.

No comments: