भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, May 7, 2013

१००५. अस्माकं बदरीचक्रं युष्माकं बदरीतरु: |

बादरायणसम्बधाद्यूयं यूयं वयं वयम् ||

अर्थ

आमच्या बैलगाडीच चाक, बोरीच्या लाकडापासून बनवलेले आहे आणि तुमच्या [अंगणात साक्षात] बोरीच झाडच आहे. [एवढाचं] तुमचा आणि आमचा बोरीमुळे आलेला संबंध [तेवढा सोडला तर] तुम्ही; तुम्ही आहात आणि आम्ही; आम्ही. [यावरून मराठीत बादरायण संबध = अतिशय लांबचा संबध असा शब्द आला आहे.] [जेंव्हा स्वतःच्या फायद्यासाठी  जवळीक दाखवायची इच्छा असते तेंव्हा, अशी  दुरुनची नाती[?] असली तरी चालतात.]

No comments: