भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, May 29, 2013

१०२४. अप्राप्तकालवचनं बृहस्पतिरपि ब्रुवन् |

प्राप्नुयाद्बुध्यवज्ञानमपमानं च शाश्वतम् ||

अर्थ

नको त्या वेळी सल्ला देणारा साक्षात बृहस्पती जरी असला आणि त्याचा विचार कितीही चांगला असला त्याच्या बुद्धीची टवाळी होते आणि त्याचा पुढे नेहमी अपमान होत राहतो.

No comments: