भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, July 10, 2013

१०६१. अधमा धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमा: |

उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम् ||

अर्थ

क्षुद्र लोक [कशाही रीतीने मिळाला तरी चालेल पण हवाच अशारीतीने] पैशाची इच्छा [हाव] धरतात. मध्यम प्रकारचे लोक [पैसा तर हवा पण तो] मान मिळेल अशा रीतीने मिळवतात. थोर लोकांना स्वाभिमान महत्वाचा असतो. [धन न मिळालं तरी चालेल, त्यांच तिकडे लक्षच नसत] मान हे त्यांच्यासाठी धन असतं.

No comments: