भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, July 15, 2013

१०६५. उदये सविता रक्त: रक्तश्चास्तमने तथा |


सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ||

अर्थ

उगवण्याच्या वेळी [समृद्धीच्या वेळी] सूर्य तांबूस दिसतो आणि मावळण्याच्या वेळी [हलाखीच्या परिस्थितीत] सुद्धा तो तांबडा दिसतो [यावरून असं दिसत] थोर लोक समृद्धी आणि उतरती कळा या दोन्ही प्रसंगी ते सारखे [माजत ही नाहीत आणि खचत सुद्धा नाहीत.] असतात.

No comments: