भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, July 9, 2013

१०५८. कराविव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणी |

अविचार्य प्रियं कुर्यात्तन्मित्रं मित्रमुच्यते ||

अर्थ

जो मित्र कुठलाही इतर विचार न करता आपल्या हिताच वर्तन करेल, तोच [खरा ] मित्र.- पापण्या [eyelids डोळ्यांना काही त्रास आहे असं दिसल्यास लगेच मिटतात] किंवा हात शरीराला [इजा होईल असं वाटल्यास प्रतिकार करतात] तसं;

No comments: