भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, April 3, 2014

१२३९. अकृत्वा निजदेशस्य रक्षां यो विजिगीषते |

स नृपः परिधानेन वृतमौलिः पुमानिव ||

अर्थ

स्वतःच्या राज्याची [पक्की] संरक्षणव्यवस्था केल्याशिवायच जो पर राज्य जिंकण्याची इच्छा करेल तो राजा कमरेच वस्त्र सोडून डोक्याला गुंडाळणाऱ्या माणसाप्रमाणे [मूर्ख] होय.

No comments: