भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, July 1, 2014

१३१०. न केनापि श्रुतं दृष्टं वारिणा वारि शुष्यति |

अहो गोदावरीवारा भवसिन्धुर्विनश्यति ||

अर्थ

कुणीही असं पाहिलेलं किंवा ऐकलेलं नाही की [एका] पाण्यानी [दुसरं] पाणी सुकून जात. पण काय आश्चर्य हा [अख्खा] संसारसागर  गोदावरी मातेच्या तीर्थाने नाहीसा होतो.

No comments: