भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, July 7, 2014

१३१५. ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम् |

तयोर्मैत्री विवाहश्च न तु पुष्टविपुष्टयोः ||

अर्थ

ज्या दोन घराण्यात सांपत्तिक स्थिती [साधारण] सारखी असते आणि रितीरिवाज [बरेचसे] सारखे असतात त्यांच्यात मैत्री व विवाह करावेत खूप फरक असल्यास करू नये.

No comments: