भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, July 31, 2014

१३३०. अश्वः शस्त्रं शास्त्रं वीणा वाणी नरश्च नारी च |

पुरुषविशेषं प्राप्ता भवन्ति योग्या अयोग्याश्च ||

अर्थ

घोडा; कुठलही हत्यार; शास्त्र; वीणा [कुठलंही वाद्य अगदी] माणसं सुद्धा विशिष्ट माणसांचा [आश्रय मिळाल्यास] चांगली [गुणांचा परिपोष होऊन] किंवा सामान्य [विकास न झाल्यामुळे] राहतात. [मित्र; मालक किंवा मोठे नातेवाईक हे पारख करून आणि चांगला वाव देऊन; प्रेरणा देऊन  प्रगती करतात त्या त्या वस्तूंची तेच योजक चांगला नसेल तर अधोगती सुद्धा होते.]

No comments: