भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Sunday, May 1, 2011

३४२. न भृत्यपक्षपाती स्यात्प्रजापक्षं समाश्रयेत् |

प्रजाशतेन संदिष्टं संत्यजेदधिकारिणम् ||

अर्थ

राजाने कधी नोकराची बाजू घेऊ नये, प्रजेची बाजू घ्यावी. शंभर प्रजाजन सांगत असतील तर त्या अधिकाऱ्याचा राजाने सत्वर त्याग करावा.

No comments: