भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, May 16, 2011

३४८. कुक्षेर्भागद्वयं भोज्यैस्तृतीये वारि पूरयेत् |

वायोः संचारणार्थाय चतुर्थमवशेषयेत् ||

अर्थ = जठराचे चार भाग कल्पून त्यापैकी दोन भाग अन्नाने भरावेत; तिसरा पाण्याने भरावा आणि वायु संचारणासाठी चवथा भाग मोकळा ठेवावा.

No comments: