भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, May 10, 2011

३४५. कौपीनं; भस्मनां लेपो ; दर्भा ; रुद्राक्षमालिका |

मौनमेकान्तिका चेति मूर्खसंजीवनानि षट् ||

अर्थ

भगवी कफनी, भस्माचे पट्टे, दर्भ, रुद्राक्षांची माळ, मौन आणि एकटेच राहणे या सहा गोष्टी मूर्ख माणसाला संजीवन देणाऱ्या आहेत. [त्यांच्या आधारावर तो जगतो]

No comments: