भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Sunday, May 1, 2011

३४३. कुर्वन्नपि व्यलीकानि यः प्रियः प्रिय एव सः |

अशेषदोषदुष्टोऽपि कायः कस्य न वल्लभः ||

अर्थ

कितीही चुका, अप्रिय गोष्टी केल्या तरी जे आपल्याला आवडत ते लाडक असतंच, ते कधीही नावडत होत नाही. सगळ्या दोषांनी गच्च भरलेला [स्वतःचा] देह कोणाला बरे आवडत नाही?

No comments: