भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, May 27, 2011

३५७. अतिमात्रबलेषु चापलं विदधानः कुमतिर्विनश्यति |

त्रिपुरद्विषि वीरतां वहन्नवलिप्तः कुसुमायुधो यथा ||

अर्थ

महाबलाढ्य लोकांशी साहसाने वागू पाहणारा मूर्ख धुळीलाच मिळतो. ज्याप्रमाणे मदन आपल्या सामर्थ्याच्या फाजील विश्वासाने गर्विष्ठ होऊन शंकरांना आपलं बळ दाखवायला गेला [आणि भस्मसात झाला] तसंच.

No comments: