भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, May 14, 2014

१२७१. ध्यानशस्त्रं बकानां च वेश्यानां मोहशस्त्रकम् |

साधुत्वशस्त्रं मैन्दानां परप्राणार्थहारकम् ||

अर्थ

बगळ्यांच ध्यान करण्याच [सोंग हेच] शस्त्र; वेश्यांच भुरळ पाडणं हे हत्यार आणि ठगांच  शहाजोगपणाच ढोंग ही  हत्यार दुसऱ्यांचे प्राण आणि द्रव्य लुबाडत असतात.

No comments: