भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, May 22, 2014

१२७७. नष्टं मृतमतिक्रान्तं नानुशोचन्ति पण्डिताः |

पण्डितानां च मूर्खाणां विशेषोऽयं यतः स्मृतः ||

अर्थ

मृत व्यक्ती; नष्ट झालेल्या वस्तु आणि भूतकाळात [घडलेल्या] घटना यांच्या बद्दल विद्वान शोक  करत [वेळ आणि स्वास्थ्य नाश करत] नाहीत. विद्वान आणि मूढ [सामान्य माणसं] यातला हा फरक सांगितलेला आहे.

No comments: