भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, March 17, 2014

१२२७. अकुर्वन्तोऽपि पापानि शुचयः पापसंश्रयात् |

परपापैर्विनश्यन्ति मत्स्या नागहृदे यथा |

अर्थ

स्वतः पाप केलं नसलं आणि अगदी शुद्ध असलं तरी पापी लोकांच्या सहवासाने सुद्धा नाश होतो. सापांचा निवास असलेल्या तळ्यातल्या माशांप्रमाणे.

No comments: