भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, March 25, 2014

१२३३. अभिमानवतां पूसामात्मसारमजानताम् |

अन्धानामिव दृश्यन्ते पतनान्ता: प्रवृत्तयः || पंचतंत्र

अर्थ

स्वतःच्या [मर्यादांची] जाण नसणाऱ्या आणि गर्विष्ठ लोकांच वागणं आंधळ्याप्रमाणे धडपडत शेवटी अधःपात करून घेणारं असं असत.

No comments: