भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, March 17, 2014

१२२८. अपृष्ट्वैव भवेन्मूढः ज्ञानं मनसि चिन्तनात् |

अपूर्णः कुरुते शब्दं न पूर्णः कुरुते घटः ||

अर्थ

[शंका] न विचारल्यास [न समजल्यामुळे माणूस] मूर्खच राहील. [पण माहिती मिळाल्यावरही त्याच्यावर] विचार केल्याने [नीट] समजत. [ज्याच]ज्ञान अपूर्ण असत तो अधिक बडबड करतो, जसं अर्धवट भरलेल्या मडक्याचा आवाज येतो व पूर्ण भरलेल्या घड्याचा येत नाही तसं.

No comments: