भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, March 27, 2014

१२३५. अदृष्टपूर्वाः बहवः सहायाः सर्वे पदस्थस्य भवन्ति वश्याः |

अर्थाद्विहीनस्य पदच्युतस्य भवन्ति काले स्वजनोऽपि शत्रुः ||

अर्थ

[अधिकाराच्या] पदावर विराजमान झाल्यावर पूर्वी कधी न दिसलेले असे बरेच मदतनीस त्याच्या अगदी मनाप्रमाणे वागतात. पण एकदा का पद गेलं आणि पैसे पण संपले की [गोळा झालेली भुतावळच काय पण पूर्वीचे] संबधित सुद्धा शत्रु सारखे वागू लागतात.

No comments: