भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, March 17, 2014

१२२९. काकचेष्टा बकध्यानं श्वाननिद्राल्पभोजनम् |

स्वाध्यायः संयमश्च छात्राणां लक्षणानि षट् ||

अर्थ

कावळ्याप्रमाणे जागरुकता; बगळ्याप्रमाणे एकाग्रता; कुत्र्याप्रमाणे सावध झोप; कमी जेवण; संयम आणि स्वतः अभ्यास करणं ही सहा [उत्तम] विद्यार्थ्याची लक्षणे आहेत.

No comments: