भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, February 10, 2014

१२०३. वाक्चक्षु:श्रोत्रलयं लक्ष्मी: कुरुते नरस्य को दोषः |

गरलसहोदरजाता तच्चित्रं यन्न मारयति ||

अर्थ

[श्रीमंत माणसाना {देतो असं}] बोलताना वाणी: [ऐकताना] कान आणि नजर काम करत नाही यात त्याचा काय दोष? लक्ष्मी वाणी; कर्ण आणि डोळ्याना क्षीण करते. अहो साक्षात् हलाहालाची ती सख्खी बहीण आहे ती या इंद्रियाचा नाश करते [हे योग्यच आहे त्या माणसाना] ती मारून टाकत नाही हेच नवल!

No comments: