भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, February 7, 2014

१२०१. अकृतोपद्रवः कश्चिन्महानपि न पूज्यते |

अर्चयन्ति नरा नागं न तार्क्ष्यं न गजादिकम् ||

अर्थ

अगदी थोर व्यक्ती असली तरी निरुपद्रवी असेल तर कोणी तिला मान देत नाही [त्याचा मान न राखल्याने काही नुकसान नाहीये मग कशाला चढवून ठेवा] गरुड [प्रत्यक्ष भगवान विष्णूच वाहन]; हत्ती वगैरेची लोक पूजा करत नाहीत; पण नागाची [नाहीतर चावेल अशा भीतिनी] पूजा करतात.

No comments: