भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, February 14, 2014

१२०७. अस्य दग्धोदरस्यार्थे किं न कुर्वन्ति पण्डिता: |

वानरीमिव वाग्देवीं नर्तयन्ति गृहे गृहे ||

अर्थ

विद्वान लोक [बिच्चारे] या जळल्या पोटासाठी काय काय करीत नाहीत? दारोदार सरस्वतीला माकडाप्रमाणे [शाब्दिक] कोलांट्या उड्या मारायला लावतात. [त्यांची प्रतिभा पोट भरण्यासाठी वापरतात.]

No comments: