भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, February 10, 2014

१२०४. संसाररात्रिदु:स्वप्ने शून्ये देहमये भ्रमे |

आस्थां चेदनुबध्नामितन्मूर्खो नास्ति मत्परः ||

अर्थ

या संसाररात्रीच्या वाईट स्वप्नात; या शरीर रूपी खोट्या  भ्रमात अडकून जर मी [या जगातील सर्व गोष्टीत]  आसक्ति ठेवली तर माझ्या इतकं दुसरं कोणी मूर्ख नाही. [सर्व नश्वर गोष्टीत अडकलो तर माझ्या इतका मूर्ख मीच]

No comments: