भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Saturday, December 14, 2013

११६७. व्यसनं प्राप्य यो मोहात्केवलं परिदेवयेत् |

क्रन्दनं वर्धयत्येव तस्यान्तं नाधिगच्छति ||

अर्थ

संकटात सापडल्यावर गोंधळल्यामुळे जर फक्त रडारड केली तर [संकटातून सुटायला काही मदत तर  होतच नाही पण ते] वाढतच. त्यातून बचाव होत नाही. [माणसानी धीर न सोडता उपाय शोधला पाहिजे.]

No comments: