भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, December 30, 2013

११७७. परोपदेशवेलायां शिष्टा: सर्वे भवन्ति हि |

विस्मारन्तीह शिष्टत्वं स्वकार्ये समुपस्थिते ||

अर्थ

दुसऱ्यावर वेळ आली असता उपदेशाचे डोस पाजायला सगळेच एकदम हुशार असतातच. पण [तशीच] वेळ स्वतःवर आली असता ती सगळी हुशारी विसरून जातात. [आणि स्वार्थाला योग्य तसं वागतात.]

No comments: