भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, December 13, 2013

११६५. वरं दारिद्र्यमन्यायप्रभवाद्विभवादिह |

कृशताभिमता देहे पीनता न तु शोफत: ||
 
अर्थ
 
अन्यायानी मिळवलेल्या श्रीमंती पेक्षा [लोकांना; नातेवाईकांना गंडवून मिळवलेल्या संपत्तीपेक्षा] गरिबी परवडली. सूज आल्यामुळे लठ्ठ दिसण्यापेक्षा सडपातळ असण चांगलं.

No comments: