भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, December 2, 2013

११५६. हंसो विभाति नलिनीदलपुंजमध्ये सिंहो विभाति गिरिगह्वरकन्दरासु |

जात्यो विभाति तुरगो रणयुद्धमध्ये विद्वान्विभाति पुरुषेषु विचक्षणेषु ||
अर्थ

हंस हा कमळाच्या ताटव्यामधे शोभून दिसतो. डोंगरावरच्या कडेकपारीत सिंह शोभून दिसतो. जातिवंत घोडा युद्धभूमीवर शोभून दिसतो. [त्याचप्रमाणे] विद्वान हा विद्वत्सभेत शोभून दिसतो.

No comments: