भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, December 13, 2013

११६६. प्रणमत्युन्नतिहेतोर्जीवितहेतोर्विमुञ्चति प्राणान् |

दुःखीयति सुखहेतोः को मूढः सेवकादन्यः ||
 
अर्थ
 
नोकर [पेशा स्वीकारणाऱ्या] नोकरासारखा दुसरा कोणीतरी मूर्ख आहे काय. तो उन्नत होण्यासाठी [आर्थिक भरभराटी साठी मालकापुढे] वाकत राहतो; [उप] जीविकेसाठी जीव टाकतो. [सगळ आयुष्य गहाण ठेवतो.] सुख मिळावं [म्हणून नोकरी करून सतत] दुःखात राहतो

No comments: