भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, December 3, 2013

११५८. यममिव करधृतदण्डं हरिमिव सगदंशशाङ्कमिव वक्रम् |

शिवमिव च   विरूपाक्षं जरा करोत्यकृतपुण्यमपि ||

अर्थ

[आपण जरी] पुण्य केलं नाही, तरी म्हातारपण [माणसाला]; हातात दण्ड धारण करतो म्हणून यमाप्रमाणे; सगद विष्णु प्रमाणे; [देवाच्या हातात गदा हे आयुध; माणसाला गद=आजार] चंद्राप्रमाणे वक्र; भगवान शंकराप्रमाणे विरूपाक्ष बनवते.

No comments: