भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Sunday, December 15, 2013

११६८. सीदन्ति सन्तो विलसन्त्यसन्त: पुत्रा: म्रियन्ते जनकश्चिरायु: |

परेषु मैत्री स्वजनेषु वैरं पश्यन्तु लोकाः कलिकौतुकानि ||
अर्थ
या कलीयुगात काय काय अनर्थ घडतील ते लोकांना दिसतीलच. [इथे] सज्जनांचा नाश होईल दुष्टांची मात्र भरभराट होईल. वडील [बिचारे] खूप जगातील आणि मुलंच मरतील. आपल्या लोकांशी सगळे भांडतील आणि परक्यांशी मैत्री करतील.

No comments: