भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, June 3, 2013

१०२७. शीलं शौर्यमनालस्यं पाण्डित्यं मित्रसंग्रहः |

अचोरहरणीयानि पञ्चैतान्यक्षयो निधिः ||

अर्थ

चारित्र्य; पराक्रम; कामसूपणा; विद्वत्ता आणि जोडलेले  [चांगले] मित्र या पाच  गोष्टी म्हणजे न चोरता येईल असा; ऱ्हास न पावणारा खजिना आहे.

No comments: