भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, June 6, 2013

१०३०. साधोः प्रकोपितस्यापि मनो नायाति विक्रियाम् |

न हि तापयितुं शक्यं सागराम्भस्तृणोल्कया ||

अर्थ

सज्जन संतापला तरी त्याचं मन विकृत होत नाही. [राग आला म्हणून मनावरचा त्याचा ताबा सुटत नाही. अविचारीपणा तो करणार नाही.] गवताच्या काडीने समुद्राचं पाणी तापवणं शक्यच नसतं.

No comments: