भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, June 10, 2013

१०३३. लाभानामुत्तमं किं स्याद् धनानां स्यात् किमुत्तमम् |

लाभानां श्रेय आरोग्यं धनानामुत्तमा विद्या ||

अर्थ

[आपल्या] फायद्यांमध्ये सर्वात श्रेष्ठ फायदा कुठला? संपत्तीच्या [प्रकारांमधे] कुठली श्रेष्ठ? सगळ्यात [चांगलं] आरोग्य हा सर्वश्रेष्ठ लाभ आहे. संपत्तीच्या सगळ्या प्रकारात विद्या ही श्रेष्ठ संपत्ती होय.

No comments: