भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, June 10, 2013

१०३२. सर्वे यत्र विनेतार: सर्वे पण्डितमानिन: |

सर्वे महत्वमिच्छन्ति कुलं तदवसीदति ||

अर्थ

ज्या घरात सर्वांनाच पुढारीपण करायचं असतं. [आपण म्हणू तसं व्हायला पाहिजे असं वाटत]; सगळे स्वतःला शहाणं समजतात; सर्वांनाच मोठेपणा हवा असतो, त्या घराण्याचा नाश होतो. [कोणाला तरी पड खावी लागते; दुस-याच्यासाठी खस्ता खाव्या लागतात तेंव्हा घर वर येत.]

No comments: