भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, June 3, 2013

१०२८. परोपकार: कर्तव्यः प्राणैरपि धनैरपि |

परोपकारजं पुण्यं न स्यात्क्रतुशतैरपि ||

अर्थ

पैसे खर्च करून आणि त्याचप्रमाणे प्राण देऊन सुद्धा परोपकार करावा. शेकडो यज्ञ केले तरीही परोपकार करण्याएवढे पुण्य मिळणार नाही.

No comments: