भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, June 13, 2013

१०३४. दक्षः श्रियमधिगच्छति पथ्याशी कल्यतां सुखमरोगी |

अभ्यासी विद्यान्तं धर्मार्थयशांसि च विनीतः ||

अर्थ

सावध असेल त्या माणसाला संपत्ती मिळते. पथ्याच [आणि सत्वयुक्त] अन्नाच सेवन करणाराची तब्बेत चांगली राहते. सुदृढ माणूस सुखी असतो.  अभ्यासूवृत्तीच्या माणसाचं शिक्षण पूर्ण होत [सद्वृत्त आणि ] नम्र माणसाला संपत्ती; साफल्य आणि धार्मिकतेची प्राप्ती होते.

No comments: