भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, June 13, 2013

१०३७. शत्रुभावस्थितान्यस्तु करोति वशवर्तिनः |

प्रज्ञाप्रयोगसामर्थ्यात्स शूरो स च पण्डितः ||

अर्थ

आपली बुद्धीमत्तेचा उपयोग करून जो मनुष्य आपले [निश्चित असे] शत्रुत्व करणाऱ्या माणसांना [देखील] जो आपल्या बाजूला वळवून घेतो तोच खरा पराक्रमी. [युद्ध करून एवढी हानी करून शत्रूंना मारण्यापेक्षा हे फार उत्तम] तोच खरा ज्ञानी !

No comments: