भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, June 13, 2013

१०३६. अमितगुणोऽपि पदार्थो दोषेणैकेन निन्दितो भवति |

सकलरसायनसारो दोषेणैकेन लशुन इव ||

अर्थ

एखाद्या गोष्टीमध्ये खूप चांगले गुण असले तरी त्यातल्या एखाद्याच दोषामुळे त्याला नाव ठेवली जातात. तसंच लसणीच आहे सर्व चांगल्या पौष्टीक गोष्टींचा अगदी साठा तिच्यात असला तरी एका दोषामुळे  [उग्र वासाने] तिला नाव ठेवतात.

No comments: