भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, June 10, 2013

१०३१. हीनसेवा न कर्तव्या कर्तव्य: महदाश्रय: |

राममासाद्य लङ्कायां लेभे राज्यं बिभीषणः ||

अर्थ

हलक्या माणसांची नोकरी करू नये. थोरामोठ्यांचा आधार घ्यावा. [अगदी सख्ख्या भावाला सोडून देऊन ] बिभीषणाने रामाचा आश्रय घेतला आणि लंकेच राज्य मिळवले.

No comments: