भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, June 17, 2013

१०३९. विधिरेव विशेषगर्हणीय: करट त्वं रट कस्तवापराध: |

सहकारतरौ चकार यस्ते सहवासं सरलेन कोकिलेन ||

अर्थ

हे कावळ्या; तू कावकाव करत रहा रे.  [कोकीळ फार उत्तम गातोय आणि आपण कसं असं कचकचाट करायचा असं म्हणून बुजू नकोस.] त्यात तुझा काय दोष? आंब्याच्या झाडावर सरल अशा [सुंदर गाणाऱ्या] कोकीळाशेजारी तुझी वस्ती ठेवण्याबद्दल ब्रह्मदेवालाच यासाठी भरपूर नावे ठेवली पाहिजेत.

[वायसान्योक्ती - व्यवस्थापकांनी योग्य ठिकाणी व्यक्तींची योजना करणं जरूर आहे, ज्याचा त्याच्या  वकुबाप्रमाणेच  ते काम करणार. दोष त्यांचा नाही.]

No comments: