भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, January 2, 2014

११७९. कोऽन्धो योऽकार्यरतः को बधीरो यो हितानि न श्रुणोति |

को मूकः यः काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति ||
अर्थ
[खरं तर खरोखर] आंधळा कोण? जो चुकीच्या / वाईट कामात गढून गेलेला असतो तो. बहिरा कोण ? जो [हितचिंतकांनी केलेला] कल्याणकारक [उपदेश] ऐकत नाही. मुका असं कोणाला म्हणावं? ज्याला प्रसंगोचित गोड  काय/कसं बोलावं हे समजत नाही तो.

No comments: