भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, January 29, 2014

११९७. तस्करस्य कुतो धर्मो दुर्जनस्य कुत: क्षमा |

वेश्यानां च कुत: स्नेह: कुत: सत्यं च कामिनाम् ||

अर्थ

चोर कुठला  धर्म [पाळतो]? [कसलाच नाही] दुष्ट क्षमा कुठली करायला? वेश्या कुणाला जीव लावणार? [पैशाच्या पाकिटाकडे बघणार] [खरंच] विषयांध लोक खऱ्या खोट्याचा विचार करत नाहीत.

No comments: